POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Definicje:

 

Administrator          podmiot decydujący o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych – Justyna Walter;

 

RODO                     Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

Strona                    strona internetowa www.walter-rp.pl;

 

Użytkownik             osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z serwisu oraz zawartego na nim formularza kontaktowego;

 

Cookies                  oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.

 

 

II. Kto jest Administratorem danych osobowych?

 

Administratorem danych jest Justyna Walter, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria radcy prawnego Justyna Walter, adres: al. T. Kościuszki 117 m. 12, 90 – 441 Łódź  numer NIP 7262683558.

 

Dane kontaktowe:

 

Adres elektroniczny: kancelaria@walter-rp.pl

Numer telefonu: +48 600085802

 

III. Jakie dane są gromadzone?

 

 1. Adresy IP – zbierane w trakcie połączeń internetowych;
 2. Informacje zbierane przez pliki cookies w trakcie korzystania ze Strony.

 

IV. W jakim celu gromadzone są dane?

 

Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są:

 1. w celach statystycznych, w tym w oparciu o adresy IP w zakresie statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
 2. w celach technicznych, związanych z administracją serwerami;
 3. w przypadku plików cookies zgodnie z punktem X poniżej.

 

V. Jaka jest podstawę prawna przetwarzania danych osobowych?

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są na podstawie zgody Użytkownika, w przypadku gdy zbierają dane osobowe jest to art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

 

VI. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

 1. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 2. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.
 3. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

VII. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim dane osobowe zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

VIII. Czy i komu przekazujemy dane osobowe ?

 

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest   partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

IX. Bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Administratora

 

 1. Administrator zastosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosownie do zapisów RODO.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

 

X. Cookies

 

 1. Pliki cookies służą mi do dostosowania Strony do potrzeb Użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony oraz do danych statystycznych.
 2. Za pomocą plików cookies zbieramy o Użytkowniku jedynie anonimowe dane.
 3. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 

Rodzaj ciasteczka Nazwa cookie Dostawca cookie Cel cookie Czas funkcjonowania Typ (np. http, Pixel, itp.)
Funkcjonalne _ga Google Służy do targetowania

reklam w sieci Google.

Immediately Google
  _gid Google Służy do targetowania

reklam w sieci Google.

1 day Google
  SAPISID Google Służy do targetowania

reklam w sieci Google.

Persistent Google
  APISID Google Służy do targetowania r

eklam w sieci Google.

2 years Google
  HSID Google Służy dla bezpieczeństwa. 2 years Google
  __Secure-3PSID Google Służy do targetowania

reklam w sieci Google.

2 years Google
  SID Google Służy dla bezpieczeństwa. 2 years Google
  SSID Google Przechowuje informacje

o zachowaniu użytkownika

na stronie oraz reklamach,

które mógł on zobaczyć

przed jej odwiedzeniem.

Persistent Google
  SIDCC Google Przechowuje informacje

o zachowaniu użytkownika

na stronie oraz reklamach,

które mógł on zobaczyć

przed jej odwiedzeniem.

3 months Google
  __Secure-3PAPISID Google Służy do targetowania

reklam w sieci Google.

2 years Google
  __Secure-3PSIDCC Google Służy do targetowania

reklam w sieci Google.

2 years Google
  1P_JAR Google Przechowuje informacje

o zachowaniu użytkownika

na stronie oraz odwiedzonych

przez niego reklamach.

1 week Google
  NID Google Zawiera identyfikator,

którego Google używa,

aby zapamiętać

preferencje użytkownika

oraz inne informacje.

6 months Google
  OTZ Google Monitorowanie strony 1 month Google
  _gat_gtag_UA_10007649_4 Google Służy do podłączenia

analityki Google.

1 month Google
  SEARCH_SAMESITE Google Służy za zabezpieczenie

aby nie przesyłać ciasteczka

między stronami.

Google
  ANID Google Służy do targetowania

 reklam w sieci Google.

Tworzy profil zainteresowań

 odwiedzających stronę,

aby wyświetlać bardziej trafne,

lepiej dopasowane

do użytkownika reklamy.

Google
  CONSENT Google Przechowuje preferencje

reklamowe usługi Google

Network służące do

lepszego kierowania reklam.

Google

 

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 

XI. Zmiana Polityki Prywatności

 

 1. Polityka prywatności może ulec zmianie.
 2. Pytania związane z Polityką prywatności, należy kierować na adres Administratora.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2022 r.

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Walter (dalej „Administrator”) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria radcy prawnego Justyna Walter”, adres: al. T. Kościuszki 117 m. 12, 90 – 441 Łódź  numer NIP 7262683558.

 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem email: kancelaria@walter-rp.pl;

 

III. Dane osobowe pozyskane w trakcie korzystania ze strony internetowej przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz w celach statystycznych, co stanowi uzasadniony interes Administratora.

 

IV. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

 

V. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom w celu:

 

 1. świadczenia usług technicznych (w szczególności rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) na rzecz Administratora,
 2. wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym – uprawnionym sądom, organom i instytucjom.

 

VI. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 

VII. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane w oparciu o podejmowanie decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

VIII. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. przez okres niezbędny do
 2. po okresie wskazanym powyżej – przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

IX. Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO,
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,

w celu dokonania czynności opisanych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.